• posúdenie povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora bez akýchkoľvek poplatkov
 • bezplatná konzultácia súvisiaca s jednotlivými povinnosťami vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora najmä v oblasti úpravy zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • sledovanie aplikačnej praxe Okresného súdu v Žiline v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora
 • Návrh na zápis do registra podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť. Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom. Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.
 • Za neúplný sa považuje podľa zákona ten návrh na zápis,
 • Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa zákona, registrujúci orgán zápis nevykoná. Rovnako postupuje aj vtedy, ak verifikačný dokument nespĺňa náležitosti podľa zákona. O tejto skutočnosti registrujúci orgán upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu. Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Oznámenie sa doručuje oprávnenej osobe elektronicky. Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.
 • Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy preukazujúce tieto skutočnosti.
 • Ak sa oprávnená osoba dozvie o zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.
 • pravidelná Identifikácia a verifikácia konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • žiadosť o zahladenie odsúdenia
 • podanie trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo
 • Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.
 • Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.