Môže advokát plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, ktorý je jeho klientom a ktorému zároveň poskytuje právne služby?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania

V zmysle ust. § 19 písm. c) zákona o RPVS: „Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.“ Podľa vyššie uvedeného vzťah „advokát-klient“ by nemal byť prekážkou pre vykonávanie služieb oprávnenej osoby pre tých klientov, ktorým advokát zároveň poskytuje právne služby.

Môže advokát plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, ktorý je jeho klientom a ktorému zároveň poskytuje právne služby?

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Výklad k tejto otázke je možné opätovne nájsť v rámci FAQ na webovom sídle ministerstva. Vzťah "advokát-klient" podľa nášho názoru nie je prekážkou pre výkon činnosti oprávnenej osoby pre tohto klienta ako partnera verejného sektora. Vzhľadom na špecifické postavenie oprávnených osôb a ich činnosti ako advokátov, notárov atď., kde podliehajú ustavoveniam osobitných predpisov (napr. zákon o advokácii), tento "profesionálny vzťah" nepovažujeme za dôvod pre vylúčenie oprávnenej osoby z výkonu činnosti pre doterajšiu klientelu aj na základe toho, že disponuje viacerými vedomosťami o vlastníckej či riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, čo môže v konečnom dôsledku prispieť k presnejšiemu i jednoduchšiemu určeniu konečného užívateľa výhod. Samozrejme, je na partnerovi verejného sektora, či si zvolí práve osobu, ktorá mu poskytuje určité právne služby, alebo naopak zvolí osobu, ktorá ho vôbec nepozná. Pokiaľ teda advokát alebo oprávnená osoba nie je personálne ani majektovo prepojená ani nemá iný vzťah, ktorý môže ohroziť jeho nestrannosť pri výkone činnosti oprávnenej osoby, môže táto osoba vykonávať uvedenú činnosť pre svojich klientov.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".