Je oprávnená osoba povinná predkladať registrovému súdu aj akékoľvek a všetky dodatky k Dohode o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Je oprávnená osoba povinná predkladať registrovému súdu aj akékoľvek a všetky dodatky k Dohode o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora?

V zmysle § 5 ods. 3 zákona o RPVS: „Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.“

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Register partnerov verejného sektora nie je nastavený tak, aby bolo možné predkladať (resp. znova nahrať) dohodu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, pokiaľ sa oprávnená osoba partnera nezmení. Pokiaľ bola dohoda platná v čase jej uzatvorenia a tvorila podklad pre zápis partnera verejného sektora do registra, nie je podľa nášho názoru zákonný dôvod ani povinnosť zasielať akoukoľvek formou zmeny či dodatky tejto dohody registrujúcemu orgánu. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".