COVID-19: Výzva na splnenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s projektom „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc+“

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 min

Dňa 21. marca 2020 vláda Slovenskej republiky schválila opatrenia na zníženie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 s cieľom pomôcť okrem iného podnikateľským subjektom (ale aj fyzickým osobám - občanom). Žiadatelia o takúto pomoc mali možnosť prostredníctvom projektu „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc+“ získať na základe štátneho príspevku finančné prostriedky, a to aj bez splnenia povinnosti ich zápisu v registri partnerov verejného sektora. Tento predpoklad splnenia zákonnej povinnosti avšak platí len do 31.12.2020.

COVID-19: Výzva na splnenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s projektom „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc+“

zdroj: https://www.pomahameludom.sk/assets/images/fb/fb_share.jpg

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom projektu „Prvá pomoc“ a „Prvá pomoc+“  a webovej stránky www.pomahameludom.sk umožnilo podnikateľských subjektom a fyzickým osobám (občanom) na jar a jeseň tohto roka požiadať o finančný príspevok na podporu a udržanie zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie (núdzového stavu) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Pomoc je určená najmä:

  1. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR („Opatrenie č. 1“),
  2. SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % („Opatrenie č. 2“),
  3. zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenia mimoriadnej situácie („Opatrenia č. 3A a 3B“),
  4. SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem („Opatrenie č. 4“),
  5. občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu („Opatrenie č. 5“).

V súvislosti s realizovaným projektom „Prvej pomoci“ sa v prvej vlne pandémie COVID-19 uskutočnilo aj niekoľko legislatívnych zmien, ako napríklad prijatie zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa novelizovalo ustanovenie § 54 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o službách zamestnanosti“), cit.:

„(1) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj

e) projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad“.

Za projekty na podporu udržania pracovných miest podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti sú považované štátne príspevky (dotácie) vyplácané na základe splnenia podmienok Opatrení č. 1, 2, 3A, 3B a 4. Keďže žiadatelia o takúto pomoc získali alebo získavajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, je nevyhnutné brať do úvahy aj povinnosti vyplývajúce z legislatívy týkajúcej sa partnerov verejného sektora a registra partnerov verejného sektora.

Novelou č. 66/2020 Z. z. bol zákon o službách zamestnanosti doplnený aj o ustanovenie § 72am, cit.:

U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,66) sa do 31. decembra 2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.“.

Z uvedeného vyplýva, že po splnení podmienok zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) platí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti a čerpania dotácií výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

To znamená, že zamestnávatelia, ktorí sa zapojili a zapoja do vyššie uvedených projektov a žiadali alebo žiadajú o finančný príspevok (alebo im už bol vyplatený) nemuseli byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, resp. považujú sa za automaticky zapísaných. Pozor, táto výnimka avšak platí len do 31.12.2020.

Zamestnávatelia, ktorým bol finančný príspevok vyplatený a spĺňajú finančné limity (alebo iné podmienky) pre povinnosť zápisu do registra parterov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. sú povinní si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora dodatočne splniť, a to do 31.12.2020. Partneri verejného sektora, ktorí nestihnú vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora pred uvedeným dátumom budú posudzovaní ako takí, ktorí si nesplnili povinnosť zápisu podľa zákona zákon o registri partnerov verejného sektora, následkom čoho im môžu hroziť sankcie v zmysle platných právnych predpisov (napr. vrátenie príspevku alebo finančné sankcie).

Ak sa Vás uvedená situácia týka, a nestihli ste ešte vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora, advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je pripravená poskytnúť Vám svoje odborné právne služby. Neváhajte sa na nás čím skôr obrátiť.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."