Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“ v zmysle zákona o RVPS?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min čítania
Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“ v zmysle zákona o RVPS?

Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“ v zmysle zákona o RVPS?

V zákone o RPVS, ako aj v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa používa pojem „hospodársky prospech“. Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“? Tento pojem nie je definovaný ani v jednom z uvedených zákonov a nie je používaný ani definovaný ani v žiadnom inom právnom predpise. Rozumie sa pod týmto pojmom výnos z podnikania alebo čistý zisk (chápaný ako rozdiel medzi výnosmi z podnikania a nákladmi z podnikania)?

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

V prípade pojmu „hospodársky prospech" ministerstvo spravodlivosti vychádza z výkladu obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejného obstarávanie č. 1/2016, ktoré sa týka definície konečného užívateľa výhod, nakoľko definíciu konečného užívateľa výhod, vrátane pojmu hospodársky prospech, poznala i predchádzajúca právna úprava. Podľa tohto stanoviska je hospodárskym prospechom právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".