Ako získať výpis z Obchodného registra použiteľný pre právne účely?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

Pre riadne overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a overenie správnosti, aktuálnosti a úplnosti údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora (vykonanie tzv. verifikácie) je v zmysle zákonnej povinnosti partnera verejného sektora poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť nevyhnutné predložiť aj dokumenty, na základe ktorých oprávnená osoba vykoná túto verifikáciu.

Ako získať výpis z Obchodného registra použiteľný pre právne účely?

Medzi nevyhnutné dokumenty patrí okrem iného aj aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný pre právne účely. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu. Obchodný register je verejným zoznamom, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa obchodných spoločností, družstiev alebo fyzických osôb - podnikateľov. Obsahuje údaje ako obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, výšku základného imania a ďalšie iné, ktorých rozsah je ustanovený zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie z obchodného registra sú verejne dostupné aj na webovej stránke www.orsr.sk. Avšak pozor! Takýto výpis z obchodného registra z webovej stránky nie je použiteľný pre právne účely, má len informačný charakter. Takéto upozornenie sa nachádza aj na spodnej časti výpisu.

Kde si teda môžete zaobstarať „oficiálny“ výpis z obchodného registra pre právne úkony?

Existuje niekoľko spôsobov:

1. Ústredný portál verejnej správy  - na využitie tejto služby budete potrebovať elektronický občiansky preukaz, pomocou ktorého podáte žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra prostredníctvom elektronickej služby Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk . Na základe elektronickej žiadosti môžete získať právne použiteľný výpis z obchodného registra zadarmo v elektronickej podobe, a za výpis v tlačenej podobe zaplatíte 6,50 EUR.

2. Pošta - výpis z obchodného registra vybavíte aj na pošte za cenu 4,50 EUR. Zoznam pobočiek pošty, kde výpis z obchodného registra získate, je zverejnený na stránke https://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste .

3. Notársky úrad - cena za vyhotovenie je fixná a závisí od počtu strán výpisu. U notára totiž platíte poplatok vo výške 1,33 EUR bez DPH za každú stranu, ktorú daný výpis z obchodného registra obsahuje. Okrem toho u notára zaplatíte aj poplatok vo výške 0,70 EUR, ktorý notár platí Notárskej komore za prevádzkovanie informačného systému. Po pripočítaní dane z pridanej hodnoty je cena za výpis z OR u notára, ktorý má 2 strany 4,03 EUR, za 3-stranový výpis zaplatíte 5,63 EUR a za výpis, ktorý má štyri strany uhradíte notárovi poplatok vo výške 7,22 EUR.

            Najviac dostupnou možnosťou je pravdepodobne získanie výpisu z obchodného registra na pošte, pretože má viacero pobočiek a jedna sa nachádza určite aj vo Vašom okolí, avšak najpohodlnejšou a najlacnejšou možnosťou je získanie výpisu z obchodného registra v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej služby Ústredného portálu verejnej správy.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".