Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

Posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora

 • posúdenie povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora bez akýchkoľvek poplatkov
 • bezplatná konzultácia súvisiaca s jednotlivými povinnosťami vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výkon oprávnenej osoby

 • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Monitorovanie legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora

 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora najmä v oblasti úpravy zákona č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • sledovanie aplikačnej praxe Okresného súdu v Žiline v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora

 • Návrh na zápis do registra podáva za partnera verejného sektora  oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť. Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom. Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.
 • Za neúplný sa považuje podľa  zákona ten návrh na zápis,

Podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora

 • Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa zákona, registrujúci orgán zápis nevykoná. Rovnako postupuje aj vtedy, ak verifikačný dokument nespĺňa náležitosti podľa zákona. O tejto skutočnosti registrujúci orgán upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu. Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, ako aj poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Oznámenie sa doručuje oprávnenej osobe elektronicky. Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. 

Podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov

 • Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis aj prílohy preukazujúce tieto skutočnosti.
 • Ak sa oprávnená osoba dozvie o zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.

Pravidelná verifikácia konečných užívateľov výhod

 • pravidelná Identifikácia a verifikácia konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z registra

 • Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.
 • Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.
Go to top of page