Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

Blog

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

V roku 2018 nastáva opäť ďalšia – podľa nášho názoru zásadná – zmena na poli zisťovania konečného užívateľa výhod. Parlament schválil dňa 1. februára 2018 vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a niektoré ďalšie zákony. Hlavným cieľom predloženého návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2015/849 zo dňa 20. mája 2015 (ďalej len „IV. AML Smernica“). Zmyslom tejto smernice je okrem iného aj zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí.

Čítať celý článok


Rozumie sa finančným limitom „v úhrne 250 000 eur“ podľa zákona o RPVS plnenie na základe jednej alebo viacerých zmlúv?

V zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona o RPVS: „Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.“

Rozumie sa finančným limitom „v úhrne 250 000 eur“ podľa vyššie uvedeného plnenie na základe jednej alebo viacerých zmlúv?

 

Čítať celý článok


Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“ v zmysle zákona o RVPS?

Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“ v zmysle zákona o RVPS?

V zákone o RPVS, ako aj v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa používa pojem „hospodársky prospech“. Čo sa rozumie pod pojmom „hospodársky prospech“? Tento pojem nie je definovaný ani v jednom z uvedených zákonov a nie je používaný ani definovaný ani v žiadnom inom právnom predpise. Rozumie sa pod týmto pojmom výnos z podnikania alebo čistý zisk (chápaný ako rozdiel medzi výnosmi z podnikania a nákladmi z podnikania)?

Čítať celý článok


Možno osobu, ktorá vykonáva funkciu primátora mesta, resp. poslanca obecného zastupiteľstva, považovať pre účely zápisu do RPVS za verejného funkcionára?

V zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. d) zákona o RPVS: „O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.“ V zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS: „O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.“ Zákon o RPVS pritom vo vyššie uvedených ustanoveniach odkazuje na ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“). 

Keďže podľa dôvodovej správy k zákonu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: „Návrh ústavného zákona sa vzťahuje aj na predstaviteľov územnej samosprávy, a to na starostov obcí (primátorov miest), poslancov mestských zastupiteľstiev, na predsedov vyšších územných celkov a poslancov ich zastupiteľstiev.“ zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vzťahuje aj na primátorov miest, aj keď títo nie sú v zákone taxatívne vymedzený, aplikáciou extenzívneho výkladu možno per analogiam za verejných funkcionárov považovať nielen poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ale aj poslancov obecných zastupiteľstiev (aj keď títo nie sú v zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov taxatívne vymedzený).

Môže oprávnená osoba postupovať na základe vyššie uvedeného výkladu, a teda pri zápise do RPVS uvádzať ako verejného funkcionára aj osobu, ktorá vykonáva funkciu primátora mesta, resp. poslanca obecného zastupiteľstva?

Čítať celý článok


Do akej miery je oprávnená osoba povinná skúmať ekonomickú situáciu partnera verejného sektora?

Je postačujúce, ak oprávnená osoba vychádza z údajov uvedených v účtovnej závierke a skúma predovšetkým fakt, či partner verejného sektora vo svojom účtovníctve neúčtuje nedaňové výdavky (t.j. či zisk partnera verejného sektora nie je vyvádzaný iným spôsobom, ako prostredníctvom daňových výdavkov)? Vychádzame z predpokladu, že daňové plnenia je povinný skúmať správca dane. Zároveň, z ustanovení zákona o RPVS žiadna konkrétna povinnosť týkajúca sa povinností skúmať ekonomický stav partnera verejného sektora pre oprávnenú osobu nevyplýva. 

 

Čítať celý článok


Možno manžela/-ku osoby, ktorá sa zapisuje do RPVS, považovať za konečného užívateľa výhod?

V zmysle ust. §6a ods. 1 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu“): „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä: Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.“ Podnik ako taký v zmysle ust. § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka nie je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), pretože veci zahrnuté do podniku len jedného z manželov patria do jeho oddeleného vlastníctva. Avšak podľa právnej úpravy BSM, do tohto spoluvlastníctva patria príjmy z podnikania, keďže v zmysle ust. § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“. V tomto prípade teda podnikajúci manžel ručí za záväzky z podnikania celým svojím majetkom, vrátane majetku ktorý patrí do BSM. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že manželka podnikateľa sa podieľa na hospodárskom zisku z podnikania, t.j. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.  

Na základe vyššie uvedeného, možno manžela, resp. manželku fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa, ktorá sa zapisuje do RPVS, považovať za konečného užívateľa výhod fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby podnikateľa, ktorá sa zapisuje do RPVS, pričom uvedený postup sa týka výlučne fyzických osôb, ktoré sú partnerom verejného sektora, nie však právnických osôb, ktoré sú partnerom verejného sektora (t.j. do registra sa nezapisujú ako konečný užívatelia výhod manželia, resp. manželky konečných užívateľov výhod u právnickej osoby, ktorá je partnerom verejného sektora)?

Čítať celý článok


Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Od 1. februára 2017 majú subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby, povinnosť zapísať sa do novo zriadeného registra partnerov verejného sektora. Túto povinnosť zavádza zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora). Zákon tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora. Bez zápisu v registri nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie. Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. so sídlom v Žiline ponúka slovenským i zahraničným osobám vysoko kvalitné, odborné a profesionálne služby v oblasti zápisu do registra partnerov verejného sektora a ďalších činností oprávnenej osoby. Viac informácií nájdete na  našej stránke.

Čítať celý článok


Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. prijíma finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektu verejného sektora (napr. štátu, obce, z európskych fondov, zdravotnej poisťovne a ďalších),

 2. je žiadateľom príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

 3. uzatvára akúkoľvek zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania,

 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 5. má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. osoba, ktorá je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia, je správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, je oprávnená podnikať v energetike, je zdravotnou poisťovňou atď.)

 6. nadobúda pohľadávku štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

 7. prijímateľom prostriedkov zo zdravotnej poisťovne,

 8. je subdodávateľom partnera verejného sektora.

Čítať celý článok


Aké povinnosti má partner verejného sektora?

Základnou povinnosťou partnera verejného sektora je zápis do registra, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a to minimálne po celú dobu trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Ďalej je povinný oprávnenej osobe poskytovať potrebnú súčinnosť, najmä jej poskytnúť správne, aktuálne a pravdivé údaje pre zápis do registra partnerov verejného sektora a vždy ohlásiť každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na správnosť a aktuálnosť údajov zapísaných v registri ako, nakoľko spolu s oprávnenou osobou zodpovedá za správnosť zapísaných údajov v registri.

Čítať celý článok


Do kedy sa musí partner verejného sektora zaregistrovať?

Register partnerov verejného sektora je zriadený od 1. februára 2017. Partner verejného sektora, ktorý uzatvorí zmluvu so subjektom verejného sektora po 1. februári 2017, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy, okrem prípadu ak sa jedná o osobu, ktorá:

 1. bola k 31. januáru 2017 zapísaná v zozname konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní,

 2. je účastníkom zmluvy uzavretej pred 1. februárom 2017 a spĺňa podmienky na zápis do registra konečných užívateľov výhod,

 3. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a spĺňa ďalšie podmienky pre zápis,

 4. je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia ako zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

 5. je správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov,

 6. je oprávnená podnikať v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 7. je zdravotnou poisťovňou, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitných predpisov účinných pred 1. februárom 2017,

Čítať celý článok


Ako postupovať ak som zapísaný v registri konečných užívateľov výhod?

Osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa Zákona o verejnom obstarávaní sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora, avšak sú povinné zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov, najneskôr do 31. júla 2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra.

Čítať celý článokAké sankcie hrozia partnerovi verejného sektora za porušenie povinností?

Zákon o registri partnerov verejného sektora umožňuje uložiť partnerovi verejného sektora a jeho štatutárnemu orgánu alebo jeho členom, konečnému užívateľovi výhod a tiež oprávnenej osobe sankcie za neplnenie povinností v zmysle zákona, ktoré môžu byť peňažné a tiež môže rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra, dôsledkom čoho môže byť zrušenie zmluvy so subjektom verejného sektora, v niektorých prípadoch až vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.

Čítať celý článok


Registrácia partnerov verejného sektora v praxi

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. Vám ponúka svoje služby pri registrácii partnerov verejného sektora. Do dnešného dňa sme do registra partnerov verejného sektora úspešne zapísali už viac ako 65 našich klientov!

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. poskytuje služby oprávnenej osoby súvisiace so zapisovaním partnerov verejného sektora do novovzniknutého registra už od prvého dňa vzniku registra. Začiatky registrácie sa niesli v duchu technických problémov: od nefunkčnej webovej stránky pre podávanie návrhov a chybových hlásení, cez problémy s prihlasovaním do systému, až po duplicitné odosielanie formulárov. Napriek týmto technickým problémov sa naša kancelária dnes môže pochváliť najvyšším počtom úspešne zapísaných subjektov do registra partnerov verejného sektora.

Sme lídrom na trhu v poskytovaní vysoko kvalitných, odborných a profesionálnych služieb a poradenstva pri zápise do registra partnerov verejného sektora. Ovládame nielen teóriu, ale aj prax. Nemáme len teoretické znalosti, máme aj praktické skúsenosti. Naše služby Vám ponúkame v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku. Všetko toto radi využijeme v prospech Vás alebo Vašej spoločnosti. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a preto sme schopní reagovať na akékoľvek potreby a osobitné požiadavky našich klientov. V prípade, že máte záujem o naše služby alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať. Radi zodpovieme všetky Vaše otázky.

Čítať celý článok


Zápis poľnohospodárskych subjektov do registra partnerov verejného sektora

Ste poľnohospodárskym subjektom?

Poľnohospodárskym subjektom je každá právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v oblasti poľnohospodárstva. Najčastejšie ide o právnu formu družstiev, no v zásade môže ísť o akúkoľvek obchodnú spoločnosť, príp. fyzickú osobu-podnikateľa.

 

Prijímate peniaze od PPA - poľnohospodárskej platobnej agentúry v segmente poľnohospodárstva?

Potom sa aj Vás týka povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ktorý bol zriadený od 1. februára 2017 na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registrácia v registri partnerov verejného sektora je jednou z podmienok pre získanie peňazí od poľnohospodárskej platobnej agentúry.

 

Ako postupovať?

Partner verejného sektora sa do registra partnerov verejného sektora nezapisuje sám, registráciu zabezpečuje v zmysle zákona tzv. oprávnená osoba (advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR). Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. Vám ponúka svoje služby oprávnenej osoby. Zabezpečíme pre Vás kompletný servis – od poradenstva, cez zápis do registra až po ďalšie služby súvisiace s overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod a zápisu zmien do registra. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať!

Čítať celý článok


Ako postupovať v prípade, že dôjde k zmene údajov uvedených vo verifikačnom dokumente, avšak nedôjde k zmene zapísaných údajov (napr. zmena v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora)?

V zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o RPVS: „Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.“, pričom v zmysle ust. § 4 ods. 2 a ods. 3 zapisovanými údajmi sú: v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia, zoznam konečných užívateľov výhod, údaje o oprávnenej osobe, a v prípade právnickej osoby názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, zoznam konečných užívateľov výhod, zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, údaje o oprávnenej osobe. Ďalej v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona o RPVS: „Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba:

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Účelom ZRPVS je uvádzať plné a pravdivé údaje o konečnom užívateľovi výhod. Pokiaľ sa údaje o konečnom užívateľovi výhod nemenia, treba verifikačný dokument v zmysle ZRPVS prikladať. 

Čítať celý článok


Zápis poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do registra partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“). Účelom zákona o RPVS je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. V zmysle ustanovenia § 2 zákona o RPVS sa za partnera verejného sektora považuje okrem iných v tomto ustanovení uvedených subjektov aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) sa za jednu z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti považuje aj lekárenská starostlivosť. Z uvedeného vyplýva, že poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa však týka len tých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Zákon o RPVS ďalej hovorí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a teda aj poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý spĺňa vyššie uvedené zákonné podmienky  je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.

Čítať celý článok

Go to top of page