Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Rozumie sa finančným limitom „v úhrne 250 000 eur“ podľa zákona o RPVS plnenie na základe jednej alebo viacerých zmlúv?

V zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona o RPVS: „Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.“

Rozumie sa finančným limitom „v úhrne 250 000 eur“ podľa vyššie uvedeného plnenie na základe jednej alebo viacerých zmlúv?

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Slovami „v úhrne" rozumieme plnenie, ktoré po sčítaní v rámci kalendárneho roka na základe jednej zmluvy prekročí sumu 250 000 eur. Teda posudzuje sa opätovne každá jednotlivá zmluva samostatne.

test

Go to top of page

Partner verejného sektora

Go to top of page