Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Od 1. februára 2017 majú subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby, povinnosť zapísať sa do novo zriadeného registra partnerov verejného sektora. Túto povinnosť zavádza zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora). Zákon tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora. Bez zápisu v registri nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie. Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. so sídlom v Žiline ponúka slovenským i zahraničným osobám vysoko kvalitné, odborné a profesionálne služby v oblasti zápisu do registra partnerov verejného sektora a ďalších činností oprávnenej osoby. Viac informácií nájdete na  našej stránke.

Autor: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (www.partnerverejnehosektora.sk)

Go to top of page

Partner verejného sektora

Go to top of page