Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

Základnou povinnosťou partnera verejného sektora je zápis do registra, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a to minimálne po celú dobu trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú verejné zdroje. Ďalej je povinný oprávnenej osobe poskytovať potrebnú súčinnosť, najmä jej poskytnúť správne, aktuálne a pravdivé údaje pre zápis do registra partnerov verejného sektora a vždy ohlásiť každú zmenu, ktorá môže mať vplyv na správnosť a aktuálnosť údajov zapísaných v registri ako, nakoľko spolu s oprávnenou osobou zodpovedá za správnosť zapísaných údajov v registri.

Ako sa zapísať do registra partnerov verejného sektora?

Zápis do registra môže vykonať len oprávnená osoba, ktorou podľa zákona o registri partnerov verejného sektora môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Oprávnená osoba zodpovedá sa správnu identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorú musí v pravidelných intervaloch alebo v prípadoch ustanovených zákonom overiť. Oprávnená osoba tiež spoluzodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov zapísaných v registri a tiež zabezpečuje celú komunikáciu s registrujúcim orgánom, ktorým je Okresný súd Žilina. Partner verejného sektora môže mať len jednu oprávnenú osobu a svoj vzájomný vzťah vymedzia v osobitnej písomnej Dohode, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

Aký je postup zápisu do registra partnerov verejného sektora a ďalšie povinnosti súvisiace so zápisom v registri?

V prvom rade je potrebné kontaktovať oprávnenú osobu, ktorá pre Vás zápis zabezpečí. Pre účely správnej identifikácie konečného užívateľa výhod je potrebné oprávnenej osobe poskytnúť potrebné informácie a dokumenty, ktoré si oprávnená osoba vyžiada. Identifikáciu konečného užívateľa výhod preukazuje oprávnená osoba verifikačným dokumentom. Všetky ostatné potrebné úkony smerujúce k zápisu v registri už zabezpečí oprávnená osoba. Identifikácia konečných užívateľov výhod však nie je jednorazovou záležitosťou a oprávnená osoba je povinná identifikáciu vykonávať pri skutočnostiach predpokladaných zákonom, najmenej však jedenkrát ročne k 31. decembru kalendárneho roka.

Oprávnená osoba sa teda stáva Vašim dlhodobým partnerom je preto dôležité pri výbere oprávnenej osoby dbať na jej odbornosť a skúsenosti. Profesionálne služby oprávnenej osoby spolu s odborným poradenstvom a konzultáciami je Vám plne pripravená poskytnúť Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.

Za prvý zápis do registra partnerov verejného sektora, za zápis prípadných zmien alebo výmaz z registra sa neplatia žiadne súdne alebo správne poplatky. Zápis do registra vykoná registrujúci orgán do piatich pracovných dní, za predpokladu splnenia všetkých formálnych náležitostí a predloženia všetkých povinných príloh, pričom v prechodnom období od 1. februára 2017 do 31. júla 2017 je lehota na vykonanie zápisu do registra predĺžená na 10 dní.

Autor: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (www.partnerverejnehosektora.sk)

 

 

Go to top of page

Partner verejného sektora

Go to top of page