Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Zápis poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do registra partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“). Účelom zákona o RPVS je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. V zmysle ustanovenia § 2 zákona o RPVS sa za partnera verejného sektora považuje okrem iných v tomto ustanovení uvedených subjektov aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) sa za jednu z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti považuje aj lekárenská starostlivosť. Z uvedeného vyplýva, že poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa však týka len tých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Zákon o RPVS ďalej hovorí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a teda aj poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý spĺňa vyššie uvedené zákonné podmienky  je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.

Go to top of page

Partner verejného sektora

Go to top of page